ගාඩි රැලකට පාවා දුන් තරුණියකගේ කතාව..

කම්මුල් වල ගැහෙන කතා කරන ඇස් තියන රංගන ශිල්පිණියන් හෙළවූඩයට අඩුයි. නමුත් ඩිනාරා ඒ අඩුව පුරවන්නට හෙළවූඩයට පැමිණ තිබෙනවා.

හෙළවුඩ් සිනමා Talkies සමග එක්ව ඇය කල කරපු අපුරු කතා කතාබහක් රසවිදින්න,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *