දිග කතාවක් කියන කෙටි චිත්‍රපටයක්.

‘Freedom @ Midnight’ (2021) මලයාලම් සිනමාව කොයි අතින් බැලුවත් බොහෝ දේවලින් ඉදිරියෙන් ඉන්නා කර්මාන්තයක්. බොහෝ විට මේ මායාව සිද්ධ වෙන්නෙ එක් කුඩා සිදුවීමක් පාදක කරගෙන ඉන් මහා නිර්මාණයක් ඉතා සරලව …

Read More