‘ගෝරි’ ප්‍රදර්ශනය වන සිනමා ශාලා

හර්ෂ උඩකන්ද අධ්‍යක්ෂණය කළ ‘ගෝරි’ මේ දිනවල දිවයින පුරා සාර්ථක ලෙස ප්‍රදර්ශනය වනවා. චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය වන සිනමාශාලා පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *