සිනමාශාලා වැසේ

දිවයින පුරා ඇති සියලුම සිනමාශාලා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව තීරණය කොට තිබෙන්නේ ඔක්තෝබර් 31මස වන තෙක් සියලුම සිනමාශාලා වසා දැමීමටයි.

දැනට පවතින වසංගත තත්වය මත මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *