කළු ජූලිය සහ එහි ප්‍රතිපල දේශීය සිනමාවට බලපෑ ආකාරය ගැන පසුවිපරම් වාර්තා වැඩසටහනක් හෙළවුඩ් POPCORN තුලින් බලාපොරොත්තුවන්න.

අපගේ YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.

r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *