හොයාගෙන බලන්න (Video)

හෙළවුඩ් POPCORN Film Path කියන්නේ film එකක් ගැන දැනගන්න හදපු path එකක්. මෙවර අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ The Japanese Wife චිත්‍රපටය. ඒක හොයාගෙන බලන්න වටිනා චිත්‍රපටයක්.

මතක ඇතුව අපේ Youtube චැනල් එක Subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම bell බොත්තම click කරන්න.

මෙවර අපි කියන්න යන්නේ The Japanese Wife කියන සම්භාව්‍ය චිත්‍රපටය ගැන. කතාව කියන්නේ සචී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *