කෙළි සෙල්ලං සිනමාව බලන්න ලැහැස්ති වෙන්න


සිනමා ක්‍රීඩා සාහිත්‍යයක් ගොඩ නැංවීමේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සිනමා උළෙල පෙබරවාරි 26 / 27 / 28 දින වල ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *