50 සමරන හොඳම විදිහ දමිත්ගෙන්..

සිනමා සක්විති පුත් දමිත් ෆොන්සේකා සිය 50 වැනි උපන් දිනය සමරුවේ පසුගිය 22 වෙනිදා. එදා බොහෝ පිරිසක් එන්න සූදානම් වුනා ඔහුගේ උපන් දිනය ඔහුත් එක්ක සමරන්න. ඒ එන හැමෝටම දමිත් පොඩි ඉල්ලීමක් කළා. ඒ තමයි හෙන හැමෝම තෑගි ගෙන ඒමෙන් වලකින හැටියට. ඒ වෙනුවට ඔහු ඉල්ලීමක් හැටියට කළේ ඔහුට නිදහස් කිරීම සඳහා සතුන් රැගෙන එන ලෙස. හැමෝම ඔහුට නිදහස් කරන්න කුරුල්ලන් ගෙනාවා. දමිත්වත් පුදුම වුනා සමහරු ඔහුට ගවයන් කුකුළන් ගේනකොට. ඒ අතරේ හෙළවුඩ් POPCORN අපිට ලැබුනා දමිත් කුරුල්ලන්ව නිදහස් කරපු විදිහ. දමිත් අපට කිව්වා ලැබිච්ච ගවයන් නිදහස් කරන්න වෙන දවසක යනවා කියලත්. ඉතින් ඒක තමයි හොඳම විදිහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *