අසීමාන්තික කැප කිරිමක සංකේතය ගැහැණිය – The Great Indian Kitchen

The Great Indian Kitchen 2021 ගූගල් පරීශිලක දර්ශකය IMDB 8.4/10 අසීමාන්තික කැප කිරිමක සංකේතය ගැහැණිය. අපි ආදරයේ උල්පත විදිහට හදුන්වන්නේ අම්මාය. අම්මා කෙනෙක් මේ ලොකේ කරන කැප කිරීම මෙතකයි කියා …

Read More