රවිඳු සම්පත් වික්‍රමසේකර බෙදා ගන්නා Bioscopewala (බයිස්කෝප්වාලා) චිත්‍රපටය 2018 වසරේ එලි දැක්වුණු චිත්‍රපටයක්. ඩෑනී ඩොන්ෂෙන්පා ප්‍රවීණ බොලිවුඩ් රංගධරයා විසින් ප්‍රධාන චරිත මවන ලද Bioscopewala වෙත ප්‍රේක්ෂක ඇගයුම් නොමදව ලැබුණා.

මේ හෙළවුඩ් Popcorn Film Path

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *