‘ කරන්න ගත්ත වැඩ ගොඩක් ඉවරයි ‘

‘ අසරණ කලාකරුවන්ට අපි උදවු කරනවා ‘

‘ පහුගිය අවුරුද්දේ ත් සිනමාවේ වැඩියෙන්ම කරදර වින්දේ මම ‘

– හර්ෂ උඩකන්ද –

Link එකට යන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *