මේ “චත්‍රක් චිත්‍රපටය” බලන්න හොඳම කාලයයි….

කොරෝනා වසංගතයෙන් මුළු ලෝකයම වෙලා ගනිද්දී එහි ප්‍රබල බලපෑමක් වූයේ රසවින්දන මාධ්‍යයට. ඒ අතරත් සිනමාව ප්‍රමුඛ වුවා. සිනමාශාලා දීර්ඝව වැසිණු කාලයක් බවට පත් වන්නේද අතුරු සිඳුරු නැතිව පැතිරෙන මේ කොරොනා …

Read More