පොට්ටු.. කෙල්ලන්ගේ වැඩක්…

නවායුගා ගේ ‘පොට්ටු’ අන්තර්ජාලයට නවායුගා කුගරාජාගේ ‘පොට්ටු’ කෙටි චිත්‍රපටය අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබෙනවා. ත්‍රී ප්‍රඩක්ෂන් ඉදිරිපත් කිරීමක් වන පොට්ටු නිෂ්පාදනය කරන්නේ යුරෝපා සංගමය සහ ජර්මානු විදේශීය කාර්යාලය එක්ව මූල්‍ය අනුග්‍රහය …

Read More