කමල් හසන්ටත් වඩා වැඩ්ඩෙක් ධර්මයුද්ධයේ හරිස්චන්ද්‍ර

– කමල් හසන් රඟපෑ පාපනාසම්හි අධ්‍යක්ෂක මීට වසර විසි අටකට පමණ ඈත අතීතයේදී සුනන්ද සංගීත මාස්ටර් ලෙස ‘ගුරු ගෙදරින්’ සිනමාවට පිවිසි ඔහු අද වනවිට සංගීතය පමණක් නොවේ බොහෝ අංශවලින් ඇසූ …

Read More