හුස්ම කියන්නේ ජිවිතේ මැජික් එක – අනෝජා වීරසිංහ 

“Breathe with Anoja” පියවරෙන් පියවර මේ තියෙන්නේ ජීවිතය ගැන – මගේ වෑයම සුබවාදීව ජීවිතය දිනන්න පුරුදු කරන එක. නම ඇසු පමණින් රුව දුටු පමණින් ඔබ දන්නා චරිතයක්. කාලාන්තරයක් තිස්සේ නිහඩ වූ …

Read More