පුරහඳ කළුවර – (1997)

පෞද්ගලිකව මම විස්වාස කරන කියමනක් තියෙනවා”කන්වලටත් ඇස් තියෙනවා…”ශබ්දයක් ඇහෙන්න වගේම රූපයක් දකින්නත් ඉතින් එවුවට හිතේහැටියට පුළුවන් …මම මේ ⁣ගතවෙන තත්පරෙත් ඒ කාරණාව සෑහෙන්ඩ තදින් විශ්වාස කරනවා..පුරහඳ කළුවර කියන්නේම මාව රිද්දවපු …

Read More