කළන ගුණසේකර..

” ජිවිතේ කියන්නෙ ජීවිතේ. එක කිසි දේකට සමාන කරන්නවත් අර්ථ දක්වන්නවත් බෑ” මම අද කතා කරන්න යන්නෙ නළු වරණයක් ගැන .නුඹත් මමත් පුද්ගලිකව ආදරය කරන නළුවෙක් ගැන. සමහර විට නුඹ …

Read More