උළලේ ප්‍රධානම සම්මානය දිනා ගත් “Breathing Memories”

චිත්‍ර‍පට උළලේ නම – Bengal International Short Film Festival Best Short Fiction – “Breathing Memories” (Sudath Abeysiriwardana) මෙම උළෙල සඳහා රටවල් 17 ක කෙටි චිත්‍ර‍පට ඉදිරිපත් වී තිබුණා. එම උළලේ …

Read More