කාජල් අද සිට වෙනස්ම හැඩයකින් ඩිජිටල් තිරයේ “Tribhanga”

ත්‍රිභංග නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ අජේ දේව්ගන් එෆ් ෆිල්ම්ස්, බනිජේ ගෘප් ඒෂියා සහ ඇල්කෙමි ෆිල්ම්ස් විසිනි. එහි තිර රචනාව හා අධ්‍යක්ෂණය රේණුකා ෂහානේ විසිනි. කාජල්, තන්වි අස්මි සහ මිතිලා පල්කාර් ප්‍රධාන …

Read More