බොලිවුඩයේ සුන්දරත්වය හෙළවුඩයට ගෙන එන “ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා”

සිනමාව දිහා සුබවාදී සිතුවිල්ලෙන් බලන, සිය කුළුදුල් නිර්මාණය සමඟ පෙරට එන්න මග බලා සිටින නිර්මාණකරුවෙක්ගේ නිර්මාණයක් ගැනයි මේ කතාව. මේ සිනමා නිර්මාණය “ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා” මේ නිර්මාණයේ නැවුම් බව මේ වෙද්දී …

Read More