වාර්තා අලුත් කළ “මාස්ටර්”

Record Breaking… දැඩි ඉල්ලුම හේතුකොටගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි සිනමා සංකීර්ණයක් තුළ එක් දිනයක් සඳහා වැඩිම දර්ශන වාර (Shows) සංඛ්‍යාවක් වෙන්කරගත් චිත්‍රපටය බවට “මාස්ටර්” පත්වේ. කොළඹ PVR සිනමා සංකීර්ණයේ ජනවාරි (13) …

Read More