2020 සිනමාව කොරෝනාවට බිලිවෙයි

සිනමාව…. 2020 සිනමා ඉතිහාසයේ සඳහන් වනු ඇත්තේ ජගත් සිනමාවටම කණකොකා හැඬූ වර්ෂයක් ලෙසිනි. චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ සියලු අංශ අකර්මන්‍ය වූ අතර නැවත අපේක්‍ෂාවන් තබාගත නොහෙන පමණට කඩාවැටීම බරපතළ විය. මේ කොරෝනා …

Read More