කළු ජූලිය සහ එහි ප්‍රතිපල දේශීය සිනමාවට බලපෑ ආකාරය ගැන පසුවිපරම් වාර්තා වැඩසටහනක් හෙළවුඩ් POPCORN තුලින් බලාපොරොත්තුවන්න. අපගේ YouTube චැනලය Subscribe කරන්න. r

Read More

(හෙළවුඩ් POPCORN Exclusive)

වසෙන් විසෙන් නැසෙන ගොවිතැන සහ ගොවියා ගැන ප්‍රවීණ සංගීත අධ්‍යක්ෂ දර්ශන රුවන් දිසානායක චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කොට තිබෙනවා. රසායන යොදා කරන ගොවිතැන සහ එහි බරපතල ආදීනව ගැන අදහසක් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙන …

Read More

හොයාගෙන බලන්න (Video)

හෙළවුඩ් POPCORN Film Path කියන්නේ film එකක් ගැන දැනගන්න හදපු path එකක්. මෙවර අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ The Japanese Wife චිත්‍රපටය. ඒක හොයාගෙන බලන්න වටිනා චිත්‍රපටයක්. මතක ඇතුව අපේ Youtube …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී රංගන ශිල්පී සුජීව ප්‍රියාල් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ අප …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී රංගන ශිල්පී ප්‍රියංකර රත්නායක හෙළවුඩ් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී සුරංගා රණවක හෙළවුඩ් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ අප රැගෙන …

Read More

(Video)

මාර්තු 22 සිට ‘සුළඟ අප රැගෙන යාවි’ තිරගත වීම ඇරඹුවා. එදිනම ස්කෝප් සිනමා සංකීර්ණයේදී මංගල දර්ශනයද පැවැත්වූවා. එහිදී ළමා රංගන ශිල්පීන් හෙළවුඩ් POPCORN අප සමඟ අදහස් බෙදා ගත්තා. ‘සුළඟ අප …

Read More