ඩිනාරා Youtube එකට දැම්ම Video එක මොකක්ද?

හෙළවුඩ් අපි ඒ ගැන වගේම, ඇගේ තවත් තොරතුරු ඩිනාරාගෙන් ඇහුවා. මේ ඇය අප සමග කළ කෙටි පිළිසදර. මේ දවස්වල ජීවිතේ කොහොමද? මේ දවස් ටිකේ පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුවේ කිසිදු කලා …

Read More